Algemene Voorwaarden - Kipdesign.nl

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van Kip Design
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van Kip Design bij herroeping
Artikel 10 - De prijs
Artikel 11 - Nakoming en extra garantie
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aansprakelijkheid
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door Kip Design worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Kip Design;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument of Kip Design in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Kip Design en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Kip Design gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Kip Design
Mauritslaan 3
3818 GJ Amersfoort
Telefoonnummer: +31654951424, bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur.
E-mailadres: info@kipdesign.nl
KvK-nummer: 71619151
Btw-identificatienummer: NL103813925B02

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kip Design en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en Consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Deze zijn tevens te downloaden via de website www.kipdesign.nl . Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Kip Design voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Kip Design zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden per e-mail.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Offertes en een Aanbod zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen of een aanbieding voor een bepaalde termijn wordt gedaan. Sommige Kip Design artikelen kunnen immers in prijs fluctueren.
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Kip Design gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Kip Design niet. Over de toegewezen kenmerken aan de edelstenen doet Kip Design geen claims over diagnose, behandeling of ziektepreventie. De tekst over toegewezen kenmerken is enkel een opsomming van verzamelde informatie in de literatuur.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Telefonisch gegeven orders van de Consument resulteren slechts in een Overeenkomst wanneer deze door Kip Design expliciet schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.
2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kip Design onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Kip Design is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Kip Design passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Kip Design daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Kip Design kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Kip Design op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Kip Design zal uiterlijk bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie op zodanige wijze verstrekken dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
a. het adres van de vestiging van Kip Design waar de Consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping, door middel van het bijsluiten aan het einde van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij producten:
1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Kip Design mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. Kip Design kan de persoonlijke producten uitsluiten van het herroepingsrecht. Dit betreft volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet of deels geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Voor de aankoop van een persoonlijk product zal Kip Design laten weten dat het om een persoonlijk product gaat. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle Aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Kip Design mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan Kip Design retourneren, conform de door Kip Design verstrekte instructies.
2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die niet in overeenstemming is met lid 1.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan
1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het modelformulier voor herroeping of via een e-mail aan info@kipdesign.nl met als onderwerp `retour` en het ordernummer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Kip Design. Dit hoeft niet als Kip Design heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Kip Design verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
7. Edelstenen zijn natuurproducten, dit maakt ze kwetsbaar. Daarom zijn er een aantal uitzonderingen op het gebruik maken van de retourregeling:
natuurlijke slijtage
- kleurverschillen, sommige edelstenen zijn zeer gevoelig voor fel licht, en kunnen soms veranderen van kleur; onderling hebben edelstenen ook nooit precies dezelfde kleur. De edelstenen zijn natuurproducten en elke steen is anders van samenstelling en kleur
- vlekken veroorzaakt door parfum, crème en lotion
- beschadiging van de edelstenen en de zilveren elementen door (regen)water of vocht
- onderdelen die afgeven nadat zij in contact zijn gekomen met vocht
- klachten die ontstaan zijn door verkeerd gebruik van de onderdelen en/of sieraden

Artikel 9 - Verplichtingen van Kip Design bij herroeping
1. Als Kip Design de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Kip Design vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Kip Design in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Kip Design aanbiedt het product zelf af te halen, mag Kip Design wachten met terugbetalen tot hij het product heeft retour ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product op deugdelijke wijze heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Kip Design gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Kip Design de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Kip Design producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Kip Design geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Indien de prijzen van materiaal, grondstoffen of halffabricaten, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere kostprijsfactoren in de periode tussen het tot stand komen van de Overeenkomst en de datum van aflevering zijn gestegen, is Kip Design gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenstemmende hogere verkoopprijs in rekening te brengen. Indien de Consument het niet eens is met deze verhoging van de kostprijs, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden.
4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Kip Design dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
6. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
2. Kip Design staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
3. Over de toegewezen kenmerken aan de edelstenen doet Kip Design geen claims over diagnose, behandeling of ziektepreventie. De tekst over toegewezen kenmerken is enkel een opsomming van verzamelde informatie in de literatuur.
4. Een door Kip Design, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Kip Design kan doen gelden indien Kip Design is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
5. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Kip Design, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 - Levering en uitvoering
1. Kip Design zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Kip Design kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Kip Design geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Kip Design het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Kip Design tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Kip Design bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
2. Bij de verkoop van producten aan Consumenten mag de Consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kip Design te melden.
4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Kip Design is gewezen op de te late betaling en Kip Design de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Kip Design gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Kip Design kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. Kip Design beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kip Design.
3. Bij Kip Design ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kip Design binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De Consument dient Kip Design in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen Kip Design en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid
1. Door Kip Design genoemde leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, dan wel niet aan Kip Design is te wijten zal dit voor Consument geen aanleiding kunnen zijn om schadevergoeding te verlangen.
2. Als Kip Design niettemin aansprakelijk zou zijn wegens overschrijding van een termijn is haar maximale aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de winst van Kip Design in het kader van de betreffende verkoop.
3. Kip Design is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verliezen, gemaakte kosten, immateriële schade, waaronder emotionele schade of stagnatieschade van de Consument.
4. De aansprakelijkheid van Kip Design wordt opgeheven in het geval van overmacht aan haar kant, in welk geval de Consument wegens blijvende of tijdelijke onmogelijkheid van nakoming het recht heeft de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5. Kip Design is nimmer verantwoordelijk voor schade als gevolg van het dragen van en/of voor slijtage aan de verkochte zaken, noch aansprakelijk voor het verlies van stenen uit sieraden. Dat risico is voor de Consument.
6. Kip Design is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het zetten van stenen, graveer werkzaamheden en/of bij andere opdrachten gegeven door de Consument. Alle hiertoe behorende risico’s vallen voor rekening van de Consument.
7. De aansprakelijkheid van Kip Design is in geval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel ten allen tijden beperkt tot een bedrag overeenkomend met maximaal 100% van het factuur bedrag.
8. Voor eventuele schade als gevolg van gebreken in de software van Kip Design, waaronder begrepen het aanwezig zijn van een virus daarin, is Kip Design niet aansprakelijk, tenzij mogelijks schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Kip Design of een van haar ondergeschikten.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam Consumenten(en)]

- [Adres Consument(en)]

- [Handtekening Consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Sorteer op
Sorteer op
© 2018 - 2023 KIP DESIGN | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel